itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán TADICO Quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính ITACO của 6 tháng đầu năm 2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính của ITACO cho kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007.

ITACO Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2007

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2007.

Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

ITACO Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007

Thong ke Kết quả hoạt động kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2007.

ITACO Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2007

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu của năm 2007 của Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo.

Bảng cân đối kế toán ITACO quý II/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2007

Cân Đối Kế Toán - TADICO Quý II/2007

Bao-cao-tai-chinh

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo Quý II/2007

Bao-cao-tai-chinh

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính hợp nhất cua Tập đoàn Tân Tạo den ngày 30 tháng 06 năm 2007.

Các tin đã đưa ngày   Xem