itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo quý III/2007

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo đến ngày 30 tháng 09 năm 2007

Kết quả kinh doanh ITACO quý III/2007

Kết quả kinh doanh ITACO đến ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Thuyết minh báo cáo tài chính ITACO quý III/2007

Thuyết minh báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Kết quả kinh doanh TASERCO thuộc Tập đoàn Tân Tạo quý III/2007

Kết quả hoạt động kinh doanh TASERCO thuộc Tập đoàn Tân Tạo đến ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Kết quả kinh doanh CÔNG TY TÂN ĐỨC thuộc Tập đoàn Tân Tạo Quý III/2007

Kết quả kinh doanh TADICO thuộc Tập đoàn Tân Tạo ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán ITACO quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán TASERCO quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán TADICO Quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính ITACO của 6 tháng đầu năm 2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính của ITACO cho kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007.

ITACO Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2007

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2007.

Các tin đã đưa ngày   Xem