itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Tập đoàn Tân Tạo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2007

Thong ke kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cua Tập đoàn Tân Tạo den ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Kết quả hoạt động kinh doanh TADICO quý I/2007

Báo cáo thực hiện Kết quả hoạt động kinh doanh TADICO den ngày 31 tháng 03 năm 2007

Kết quả hoạt động kinh doanh TASERCO Quý I/2007

Bao-cao-tai-chinh

Báo cáo thực hiện Kết quả hoạt động kinh doanh TASERCO den ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ITACO Quý I/2007

Bao-cao-tai-chinh

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007.

ITA Group kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý I/2007

Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cua Tập đoàn Tân Tạo den ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán TADICO quý I/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007.

ITACO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN quý I/2007

Bao-cao-tai-chinh

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cua ITACO den ngày 31 tháng 03 năm 2007

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2006

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo.

Kết quả hoạt động SXKD 2006 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2007-2008

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2007-2008 ngày 15/6/2007.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị ITACO ngày15/6/2007

Báo cáo của Hội đồng quản trị ITACO về việc thông qua kết quả SXKD 2006, triển khai thực hiện kế hoạch 2007 và kế hoạch SXKD 2008.

Các tin đã đưa ngày   Xem