itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng năm 2017