itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

ITA - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 04/03/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 0403/HĐQT-ITA-19 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.