itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019