itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.