itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

ITA - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày 15/06/2017 HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 (thay thế Nghị quyết số 1205/NQ-HĐQT-ITA-17 ngày 12/05/2017). Theo đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2017 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.