itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

KCN Tân Tạo

KCN Tân Tạo

Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã Công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2015, trước và sau kiểm toán.

Nguyên nhân có sự chênh lệch về doanh thu là do theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán thì khi thu được 90% số tiền thì mới được ghi nhận doanh thu 01 lần cho toàn bộ hợp đồng. Tại ngày lập báo cáo, một số khách hàng chưa thanh toán được 90% so với quy định, dó đó kiểm toán đề nghị điều chỉnh lại theo đúng quy định của Thông tư.

Các khoản giảm trừ do trong kỳ công ty thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng cho bên thứ 03 cho nhà đầu tư thứ cấp trước đây đã thuê đất, nhà xưởng của Công ty. Khi chuyển nhượng cho bên thứ 03 thì phải tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất với Tân Tạo và Tân Tạo ký hợp đồng với đơn vị mới, khi đó Công ty Tân Tạo tiến hành ghi nhận doanh thu tương ứng với hợp đồng mới và ghi tương ứng một khoản hàng bán trả lại. Chính 02 sự thay đổi này ảnh hưởng tới sự thay đổi về doanh thu thuần so với báo cáo trước kiểm toán…

Theo đó, các nguyên nhân chênh lệc khác cũng được giải trình chi tiết

Công bố thông tin giải trình báo cáo tài chính năm 2015 của ITA