itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015 / Công bố thông tin giải trình số liệu chênh lệch báo cáo tài chính 2015

Công bố thông tin giải trình số liệu chênh lệch báo cáo tài chính 2015