itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

ITA triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ, dự kiến phát hành 100.038.758 (một trăm triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu.

Ngày 24/2/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 thông qua với Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100.038.758 (một trăm triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu.

Chi tiết Nghị quyết