itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Nghị quyết ngày 13/1/2017 của Hội đồng quản trị