itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 2-5-2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Khách sạn Sheraton – TP.HCM. Thời gian và nội dung dự kiến:

1.Khai mạc

13h00 Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.

14h00 Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.

14h10 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.

14h20 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

14h35 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.Nội dung

14h45 Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2007, kế hoạch

năm 2008.

15h00 Phó TGD Phụ trách Tài Chính thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty A&C kiểm tóan

15h15 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

15h30 Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

15h35 Đọc tờ trình thông qua:

- Về sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Về Quy chế công bố thông tin.

- Về việc thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm sóat.

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT.

16h00 Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc dự thảo Nghị quyết số 02/ĐHCĐ-2008, thảo luận và biểu quyết.

Trong khi chờ Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký hoàn tất việc Kiểm phiếu và Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẳn sàng trao đổi, giải đáp thắc mắc của cổ đông.

17h25 Báo cáo kết quả biểu quyết.

17h35 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

17h45 Giới thiệu HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới.

3. Kết thúc

17h55 Phát biểu Lãnh đạo Công ty.

18h00: Tiệc tối .

File download:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Sơ yếu lý lịch

Thư ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Giấy ủy quyền ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2011

Thư ứng cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Giấy ủy quyền ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Các chỉ dẫn về công bố thông tin liên quan tới việc chào bán cổ phần cấp hai của Tập đoàn Tân Tạo

Ban Công bố thông tin