itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Dưới đây là Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Điều lệ này của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp TÂN TẠO (dưới đây gọi là "Công ty ITACO") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, là một Công ty Cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty theo nghị quyết được thông qua hợp lệ tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 07 năm 2006 và được chỉnh sửa bổ sung thông qua Đại Hội cổ đông Lần 2 vào ngày 02 tháng 05 năm 2008. Bản Điều lệ này có 22 Chương gồm 50 Điều.

File download Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.