itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Dưới đây là Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và chính sách, chế độ liên quan đến người lao động.