itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Tân Tạo Group Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ-2008