itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Tân Tạo Group Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tân Tạo Group Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Dưới đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc thông qua BẦU BỔ SUNG Thành viên HĐQT, tăng vốn điều lệ và Kế hoạch cho năm 2008.

File Download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông