itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2012

TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

- Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Head office: Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Telephone: (84-8) 7505171

- Giấy CN ĐKKD số: 4013001108 ngày 15/07/2002 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 15/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/02/2010.

Business Registration Certificate No. 4013001108 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on July 15, 2002, the 14th registration’s change on February 03, 2010.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Organization of the Annual General Shareholders Meeting 2012

Vào lúc: 14:00 ngày 27 tháng 4 năm 2012

Time : 14:00 April 27, 2012

Địa điểm: ĐH Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

Venue: TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa District, Long An Province

HĐQT thống nhất chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

The Board of Management has agreed to appoint the Shareholder Status Checking Board including:

- Ông/Mr. Đỗ Tuấn Cường - Trưởng ban/Head of the Board

- Bà/Ms. Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Thành viên/Member

- Bà/Ms. Phạm Hoài Triều Thi - Thành viên/Member

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Đỗ Tuấn Cường báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Mr. Do Tuan Cuong, representing the Shareholder Status Checking Board, announces the status checking results:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo : 18.285 cổ đông

Total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation: 18.285 shareholders

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 934 cổ đông

Total shareholders attending the General Meeting : 934 shareholders

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 341.988.318 cổ phần

Total voting shares : 341.988.318 shares

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 244.445.773 cổ phần

Total shares of shareholders attending the General Meeting : 244.445.773 shares

→ Chiếm tỷ lệ: 71,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Accounting for: 71,48 % percent of the total voting shares, eligible to attend the Annual General Shareholders Meeting 2012.

Căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo và pháp luật liên quan, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo.

According to the Article 17 of the Tan Tao Investment & Industry Corporation Charter and the related law, the above ratio of the participating shareholders’ shares satisfies the required conditions to conduct the Annual General Shareholders Meeting 2012 of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

THE MEETING PARTIPANTS:

1. Các quý cổ đông của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo.

Shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).

(Enclosed registration list of shareholders, shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).

2. Thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm 04 thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty.

The Presidium is composed of 04 Members of the Board of Management, COO of the Company

- Bà/Ms. Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn.

Chairwoman of the Board of Management, Head of the Presidium

- Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT/The Board Member

- Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên HĐQT/The Board Member

- Ông/Mr. Trần Đình Hưng - Ủy viên độc lập HĐQT/

Independent Member of The Board

- Ông/Mr. Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc/Chief Operating Officer

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

Supervisory Board on duty

- Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng ban/Head of the Supervisory Board

- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi - Thành viên/Member

- Ông/Mr. Đinh Văm Tâm - Thành viên/Member

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

GENERAL MEETING AGENDA

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu.

Approval of the Presidium, Secretary Board, and Vote Checking Board

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Approval of the General Meeting Regulation.

3. Thông qua Báo cáo sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của HĐQT.

Approval of the Report on leadership in the implementation of the Resolution in 2011 and business plans for 2012 of the Board of Management.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2012.

Approval of the 2011 business operation report and the implementation measures for the 2012 business plans.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty E & Y kiểm toán.

Approval of the Financial Statements 2011 audited by the E & Y Audit Company

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Approval of the Supervisory Board Report.

7. Thành viên HĐQT đọc tờ trình bầu và thông qua: danh sách HĐQT, danh sách Ban Kiểm soát và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt đông của Công ty

A Member of the Board of Management reads the election and approval statement of the members of the Board of Management, the members of Supervision Board and the amendment to the Company’s Charter of Organization and Operation

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết số: 01/ĐHCĐ-2012 của ĐHĐCĐ.

Approval of the Draft Resolution No. 01/DHCD-2012 of the General Shareholders Meeting.

9. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

The General Meeting conducts discussion and votes for approval of the Resolution of the General Meeting.

10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Approval of the Minutes of the General Shareholders Meeting.

11. Giới thiệu Hội đồng quản trị mới và Ban Kiểm soát mới.

Introduction of the new Board of Management and the new Supervisory Board.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

APPROVAL OF SECRETARY BOARD, VOTE CHECKING BOARD AND GENERAL MEETING REGULATION

Đoàn Chủ tịch đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

The Presidium appoints members of the Secretary Board, Vote Checking Board and approved by the General Meeting as follows:

1. Ban thư ký:

Secretary Board

- Ông/Mr. Đỗ Tuấn Cường - Trưởng ban/Head of the Board

- Bà/Ms. Huỳnh Thị Mỹ Linh - Thành viên/Member

- Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân - Thành viên/Member

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành viên/Member

2. Ban kiểm phiếu:

Vote Checking Board

- Bà/Mrs. Trần Thị Thủy Tiên - Trưởng ban/Head of the Board

- Ông/Mr Bùi Đức Tài Việt - Thành viên/Member

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành viên/Member

- Bà/Mrs Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Thành viên/Member

- Ông/Mr Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên/Member

- Ông/Mr Phạm Thanh Thêm - Thành viên/Member

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Regulation of the General Meeting

Ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng Ban Kiểm Soát đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% đồng ý.

Mr. Nguyen Trong Dung, Head of the Supervisory Board, reads the Regulation of the General Meeting and the Regulation has been unanimously approved by the General Meeting with 100 percent approval rate.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

MAIN CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

1. Thay mặt HĐQT, Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT, báo cáo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 2011 và KH 2012.

On behalf of the Board of Management, Mdm. Dang Thi Hoang Yen, Chairwoman of the Board of Management reports the implementation of Resolution of the Board 2011 and business plan for 2012.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

On behalf of the Board of Directors, Mr. Thai Van Men, Chief Operating Officer, reads the business operation report 2011 and the business plans for 2012.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Văn Tầu – Trưởng đại diện văn phòng tại Hà Nội thông qua báo cáo tài chính năm 2011 được Công ty E&Y kiểm toán.

Authorized by the Board of Directors of the Corporation, Mr. Nguyen Van Tau, Chief of Hanoi Representative Office, announces the Financial Statement of 2011 audited by the E&Y Audit Company.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Representing the Supervisory Board, Mr. Nguyen Trong Dung, the Head of the Board, reports on the supervision of operations and financial situation of the Corporation in 2011 and business plans for 2012.

5. Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Minh - UV HĐQT báo cáo và lấy ý kiến thảo luận tờ trình của HĐQT về:

The General Meeting listens to the report of Mr. Nguyen Tuan Minh, the Board Member, reports and gathers opinions for the submitting statement of the Board of Management regarding:

- Bầu và phê duyệt danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Election and Approval of the members of the Board of Management.

- Bầu và phê duyệt danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Election and Approval of the members of the Supervision Board.

- Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Approve the Amendment to the Charter of Organization and Operation of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

6. Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCĐ-12, thông qua bầu và phê duyệt danh sách HĐQT và thành viên ban kiểm soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kế hoạch cho năm 2012.

Resolution No.01/NQ-DHCD-12 regarding approval of the election and ratification of the list of members of the Board of Management and the Supervisory Board, approval of amendment to the Charter of organization and operation of the company, and business plans for 2012.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

APPROVAL VOTING RESULTS FOR SUBJECTS REQUESTING OPINIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

The General Meeting has discussed and unanimously approved the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting for year 2012 of Tan Tao Investment & Industry Corporation with the following contents:

Điều 1. THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2011 NHƯ SAU:

RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY’S AUDIT REPORT OF E&Y FOR THE YEAR 2011, AS FOLLOWS:

1.1. Doanh thu thuần năm 2011 đạt: 508,665 tỷ đồng, bằng 17,28% so với năm 2010.

Net revenue of 2011 reached VND 508,665 billion, achieving 17.28 % compared to 2010.

1.2. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt: 89,804 tỷ đồng, bằng 11,48% so với năm 2010.

Profit before-tax is VND 89.804 billion, achieving 11,48 % compared to 2010.

1.3. Lợi nhuận tích luỹ sau thuế chưa chia đến 31/12/2011: 810,207 tỷ đồng bằng 16,2% Vốn điều lệ.

Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2011: VND 810.207 billion equal to 16.2 % of the Chartered Capital.

1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30% từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian quy định 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2011.

Payment of dividend and bonus shares of 2011 to the existing shareholders at the rate of 30% from the capital surplus meeting three-year holding period and non-distributed profit as of December 31, 2011.

1.5. Phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phát hành 140 triệu cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho Đại học Tân Tạo, Quỹ ITA vì tương lai, Công ty Cổ phần Delta Miền Nam, Công ty TNHH Xây dựng Tân Đức, Công ty Cổ phần Sản xuất và Giải trí Ban Mai để cấn trừ số tiền 1.400 tỷ đồng (Trong đó có 808.998.523.763 đồng vốn và 591 tỷ đồng tiền lãi cho 20 tháng) mà bốn đơn vị này đã chi viện đặc biệt cho ITACO trong năm 2010 và 2011 để khắc phục tình hình khó khăn về tín dụng do chủ trương của Ngân hàng thắt chặt tín dụng và các khách hàng trong khu CN không có khả năng thanh toán tiền thuê mua nhà xưởng, đất đai.

Approved Resolution of Board of Management about the issuance of 140 million preferred shares with the face value for Tan Tao University, ITA Foundation – For the future, Delta Mien Nam Corporation, Tan Duc Construction Co. Ltd and Ban Mai Media & Production Corporation to offset against VND 1,400, 000,000,000.00 (Including of the loan: VND 808,998,523,763.00 and VND 501 Billion for Interest of the 20 months) that these four companies lent ITACO in 2010 and 2011 in order to ease its credit difficulties arisen from the tightening credit policy of banks and the inability to settle land/warehouse purchasing and leasing payment of its IP customers.

1.6. Phê chuẩn và thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho các CBCNV, các cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty năm 2011 như sau:

Approved and passed the plan to reward, in bonus shares, staff and employees, individuals and organizations for their dedication to the Company’s development in 2011, as follows:

Tổng số cổ phần phát hành là: 1.100.000 cổ phiếu

Total shares issued: 1,100,000 shares

Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

Share type: common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng

Face value: VND 10,000

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2011

Resources of bonus shares’ issuance: After-tax profit in 2011.

Trong đó:

Including:

- Không thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, vì đã không hoàn thành Nghị quyết ĐHCĐ 2011

No shares to reward members of the Board of Management and the Executive Board for not fulfilling the Resolution of the General Shareholders’ Meeting of 2011

- Thưởng cho CBCNV, các cá nhân là 100.000 cổ phiếu do có thành tích xuất sắc trong năm 2011 (theo danh sách do HĐQT thông qua).

100,000 shares to reward staff and employees, individuals with outstanding performance in 2011 (names on the list approved by the Board of Management).

- Trích tặng cho các Quỹ Ita - Vì Tương Lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên và sinh viên Đại học Tân Tạo: 1.000.000 Cổ phiếu.

1,000,000 shares to donate to ITA Foundation-For the Future providing scholarships for Hoa Trang Nguyen Prize and students of Tan Tao University.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 244,445,773 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 244,445,773 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2. THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017 NHƯ SAU:

Article2. Approval of the election and ratification of the list of members of the Board of Management of the 2012-2017 term as follows:

TT

NO.

Họ và Tên

Fullname

Chức vụ trong ITACO

Position in ITACO

Số quyền bầu

Percentage of votes

1.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Ms. Dang Thi Hoang Yen

Chủ tịch - Đại diện phần vốn góp của Công ty Tân Đông Phương.

Chairwoman - Representative of contribution capital of Tan Dong Phuong Corporation

478.486.514
2.

Ông Nguyễn Thanh Phong

Mr. Nguyen Thanh Phong

Thành viên - Đại diện phần vốn góp của Công ty Phương Nam.

Member of the Board of Management - Representative of contribution capital of Southern Corporation.

190.643.279
3.

Ông Trần Đình Hưng

Mr. Tran Dinh Hung

Ủy viên độc lập

Independent Member of the Board of Management

190.640.834
4.

Ông Nguyễn Tuấn Minh

Mr. Nguyen Tuan Minh

Ủy viên

Member of the Board of Management

140.639.749
5.

Ông Nguyễn Văn Tầu

Mr. Nguyen Van Tau

Ủy viên

Member of the Board of Management

190.516.142

Điều 3. THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017 NHƯ SAU:

APPROVAL OF THE ELECTION AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE 2012-2017 TERM AS FOLLOWS:

TT

No.

Họ và Tên

Full name

Chức vụ trong ITACO

Position in ITACO

Số quyền bầu

Percentage of votes

1.

Ông Đỗ Tuấn Cường

Mr. Do Tuan Cuong

Trưởng ban kiểm soát

Chairman of the Supervisory Board

276.660.153
2.

Bà Lê Thị Phương Chi

Ms. Le Thi Phuong Chi

Ủy viên Ban Kiểm sóat

Member of the Supervisory Board

196.536.247
3.

Ông Nguyễn Trọng Dũng

Mr. Nguyễn Trọng Dũng

Ủy viên độc lập Ban Kiểm sóat

Independent Member of the Supervisory Board

236.473.478

Điều 4. THỐNG NHẤT VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI KÈM THEO). ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾN HÀNH CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ TRONG TRƯỜNG HỢP ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC HOẶC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH CÓ YÊU CẦU CHỈNH SỬA LẠI CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU LỆ MẪU HOẶC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN HAI KỲ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012 VÀ 2013.

Approval of amendment to the Charter of Organization and Operation of Tan Tao Investment & Industry Corporation (the amended Company Charter is attached). The Board of Management is authorized to amend the Company Charter in case State Securities Commission of Vietnam or Hochiminh stock exchange requests to amend the Charter relevant to the sample charter or as required by new legal regulations during the period between the annual shareholder meeting 2012 and 2013.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 244,445,773 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 244,445,773 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2012 NHƯ SAU:

APPROVAL OF MATERIALIZATION OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION IN 2012 AS FOLLOWS:

5.1 Giao kế hoạch năm 2012: Doanh thu: 500 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 100 tỷ đồng và được chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 20% bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

To entrust the 2012 plan to attain the revenue of VND 500 billion, net profit of VND 100 billion and payment of stock dividend and bonus shares of 20% in share to supplement working capital for operation of the Company.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.2. Cho phép trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ đông có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 5% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông ít nhất bằng 20%/vốn điều lệ.

Members of the Management Board, the Executive Board, the managerial staff, employees, individuals having actively contributed to the Company’s business activities will be rewarded with bonus shares. The bonus percentage will not exceed 5% of the net profit and the payment of stock dividend and bonus shares of at least 20% of the chartered capital must be assured.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.3 Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án trong năm 2012

To authorize the Board of Management to consider carefully about the capital to continue the investment or withdraw the capital from the projects in 2012.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.4 Gia hạn sang năm 2013 việc thực hiện góp vốn điều lệ 300 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và đầu tư xây dựng Thành phố Khoa học, công nghệ cao & đô thị Tân Tạo - Hanel có diện tích khoảng 200ha tại Hà Nội.

To extend until 2013 a capital contribution of VND 300 billion to pay the land compensation and clearance and construction of Tan Tao-Hanel Sciences, Technology & City project on approximately 200ha in Hanoi.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.5 Thực hiện góp vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong năm 2012 và gia hạn sang năm 2013 việc thực hiện góp tiếp vốn điều lệ 100 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho cụm công nghiệp Xi măng Tân Tạo tại Hà Nam để bán và cho thuê.

To contribute a Chartered Capital of VND 50 billion in 2012 and to extend until 2013 a capital contribution of VND 100 billion for construction of technical infrastructure and layout area for Industrial Complex of the Tan Tao Cement in Ha Nam Province.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.6 Phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quản trị ngừng và thoái vốn đầu tư vào dự án KCN và đô thị ITAHAN.

Approved the decision in stopping & withdrawing investing on the Complex Project of the ITahan IP & Recidential.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.7 Cho phép góp vốn 50 tỷ đồng trong năm 2012 và gia hạn sang năm 2013 tiếp tục thực hiện góp vốn 200 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cụm công nghiệp Nhà máy nước Long An công suất 100.000m3/ngày

To allow a contribution of VND 50 billion in 2012 and to extend the contribution of VND 200 billion in 2013 for the technical infrastructure construction of the Complex of the Long An Water Plant with a capacity of 100,000m3/day.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 6. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Basic construction plan

6.1 Hoàn thành 1 Block Chung cư Tân Đức Plaza 2 để đưa vào kinh doanh trong Quý 3 và Quý 4 năm 2012.

To complete the construction of Tan Duc Plaza’s Apartment Block 2 to put into business in the third and fourth quaters of 2012.

6.2 Gia hạn sang năm 2013 tiếp tục xây dựng Kiên Lương Plaza 12 tầng và Tân Đức 3,4,5 - 12 tầng

To extend until 2013 to continue the construction of twelve-storey Kien Luong Plaza and the 3rd, 4th,5th, 12th floors of Tan Duc Plaza.

6.3 Tiếp tục đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước sau thời gian khủng hoảng.

To continue investing the completion of infrastructure construction of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract foreign and domestic investors after the crisis period.

6.4 Tập trung hoàn thiện 50 căn nhà liền kề, biệt thự song lập, biệt thự cao cấp tại Thành phố Tri thức E.city Tân Đức để đưa vào kinh doanh.

To focus on the completion of 50 townhomes, detached-homes and superior villas in Tan Duc E.city in order to sell or rent.

6.5 Đầu tư xây dựng siêu thị đại học và khu vui chơi giải trí tổng vốn là 100 tỷ đồng tại E. City Tân Đức.

To invest VND 100 billion in constructing a university supermarket and a recreation centre in Tan Duc E.City.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 225.623.393 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 225.623.393 shares, an equivalence to 92.3% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7. ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU TRÊN NHU CẦU VỐN CẦN HUY ĐỘNG THÊM CHO NĂM 2012 KHOẢNG 1000 TỶ ĐỒNG. ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁCH:

Article 7. In order to accomplish the above cited goals, it will require the mobilization of additional capital of VND 1,000 billion for 2012. The general shareholders meeting have ratified the capital mobilization plan as follows:

7.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2011 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2011 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain part or in whole profits of 2011 to supplement the working capital and to raise the Company’s chartered capital by paying 2011 dividends in shares and in bonus shares.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 225.623.393 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 225.623.393 shares, an equivalence to 92.3% of shares with voting rights at the General Meeting.

7.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phát hành tối đa 100.000.000 cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho các công ty, tổ chức, cá nhân, CBCNV và cổ đông đóng góp tích cực và sự nghiệp phát triển Tập đoàn cũng như để thu hút nhân tài về phục vụ cho Tập đoàn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, đối tượng, chính sách, giá cả, phương án và thực hiện các công việc cần thiết để xin phát hành và thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành bằng ưu đãi này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

The Shareholders Meeting authorize the Management Board to issue at maximum 100,000,000 shares with the preffered price at the face vallue to enterprises, organizations, individuals, staff, employees and shareholders who have actively contributed to the development of the Group, as well as to the recruitment of talented people to the Group. The Shareholders Meeting authorize the Board of Management to appropriately choose the time, partners, policies, price, plans and to fulfill all necessary formalities to obtain the authorization to issue and to list the entire supplemented preferred shares on Hochiminh City Stock Exchange.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 8. ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

To authorization to the Chairwoman of the Board of Management

8. 1- Đại hội đồng Cổ đông thống nhất phê chuẩn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ 102.592.644 cổ phần phát hành thành công để chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2010 cho các cổ đông được chốt danh sách vào ngày 12/4/2012.

The General Shareholder Meeting approves and authorizes the Chairwoman of the Board of Management to carry out necessary formalities to list the entire 102,592,644 shares issued to paying the dividends and the bonus of the 2010 to the shareholders who was listed on 12/4/2012.

8.2- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong Điều 1.4, 1.5, 1.6, 5.2 và 7.2 sau khi hoàn tất việc phát hành.

The General Shareholder Meeting authorizes the Chairwoman of the Board of Management to carry out necessary formalities to list the entire shares issued according to Article 1.4, 1.5, 1.6, 5.2 and 7.2 after completing the issuance.

8.3- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như các cơ quan chức năng khác trong và ngoài nước để thực hiện thành công các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

The General Shareholder Meeting authorizes the Chairwoman of the Board of Management to fulfill all necessary legal formalities to comply with all decisions and regulations of the state securities commission and also of other domestic and foreign administrative authorities in order to successfully implement the shareholders meeting resolutions.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 9. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC VÀ/HOẶC CÔNG TY KIỂM TOÁN QUỐC TẾ CÓ UY TÍN TRONG DANH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ ĐỦ TIÊU CHUẨN KIỂM TOÁN CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2012 CHO CÔNG TY .

To authorize the Board of Management to choose a domestic and/or prestigious international audit company in the list of approved companies which are qualified to audit listed companies by the State Securities Committee to audit the company’s accounting of 2012.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

GENERAL MEETING’S DISCUSSION

Các cổ đông tham gia chất vấn và Bà Đặng Thị Hoàng Yến thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các vấn đề Cổ đông nêu như sau:

Shareholders participate in the Q&A session and Ms. Dang Thi Hoang Yen represents the Presidium to answer questions from shareholders as follows:

1. Cổ đông chất vấn/Shareholder’s question: Ông Trương Ngọc Hải

Chương trình tổ chức Đại hội không hợp lý, quy chế Đại hội không minh bạch, tài liêu không sẵng sàng, giới hạn thời gian phát biểu khoảng 3 phút là ngắn, công tác kiểm tra thành phần tham dự quá nghiêm ngặt gây bất tiện cho cổ đông tham dự. Về kinh doanh: Mức chia cổ tức quá thấp so với các Công ty kinh doanh cùng nghề, đầu tư dàn trải, thành lập nhiều công ty con để làm gì mục đích vay ngân hàng hay sao./

The General Meeting agenda is not reasonable, Regulation of the General Meeting is not transparent and the documents are not available, time limit for each comment or question of 3 minutes is not enough. The inspection of participants are too stringent and has caused inconvenience to the participating shareholders. Regarding business operations, the dividend payout ratio is too low compared to other companies in the same industry, spreading investment in various fields, what are the purposes of establishment of many subsidiaries? Is it for borrowing money from banks?

Trả lời/Answer:

- Vì Đại hội với nhiều cổ đông tham dự nên việc giới hạn thời gian phát biểu của mỗi cổ đông để đảm bảo các cổ đông đều có thể phát biểu ý kiến.

Many shareholders attend the General Meeting, therefore, a time limit set for each shareholder is to ensure shareholders to be able to present their opinions.

- Công tác kiểm tra thành phần tham dự đại hội là đúng với quy chế của Đại hội, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong điều kiện an ninh, các ý kiến thảo luận của Đại hội cũng như các bí mật kinh doanh không bị tiết lộ ra ngoài, đây cũng chính là để bảo vệ tài sản của công ty cũng như là bảo vệ cho các cổ đông tránh khỏi những phần tư quá khích có thể trà trộm vào đại hội gây rối hoặc làm phá hoại tài sản của Công ty cũng như Đại hội, nên việc kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội là hoàn toàn hợp lý.

The inspection of participants is compliant with the working policy of the General Meeting, to ensure that the General Meeting is conducted in good security, the statements and discussions of the General Meeting and business secrets shall not be disclosed to the public. It aims to protect the assets of the company and also to protect shareholders from extreme persons who can disguise to attend the General Meeting to damage the asset of the Company and General Meeting, therefore, the inspection of eligibility of shareholders attending the General Meeting is completely reasonable.

- Về kinh doanh: việc chia cổ tức 30% là khá cao trong hoàn cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, tình hình kinh doanh không thuận lợi như hiện nay. Đó thể hiện sự cố gắng vượt bậc của HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo. Thật là khập khiễng khi so sánh với các Công ty khác như cổ đông nêu ra vì các công ty đó xuất phát từ các Công ty của Nhà nước, được hỗ trợ rất nhiều hơn nữa chính tôi và các cổ đông nội bộ có tỷ lệ nắm giữ khá cao nên chính chúng tôi cũng là người đau xót và trăn trở hơn ai hết để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Regarding business operation, the dividend payout ratio is 30%, rather high in the difficult economic condition and unfavorable business situation. It is the tireless efforts of the General Meeting and all staff of Tan Tao Investment and Industry Corporation. It is very unreasonable when comparing to other companies like what the shareholder states because those are state-owned companies with a lot of support. Moreover, I myself and internal shareholders own large proportions of share, therefore, we are the most anxious and concerned about further development of the company.

- Xuyên suốt thời gian hoạt động kể từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn tuân theo các tôn chỉ hoạt động rất rõ ràng và kiên định bám sát theo nghành nghề kinh doanh chính của mình, thể hiện ở con số 80% doanh thu của Công ty là từ các hoạt động cốt lõi của Công ty, là thu từ đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các KCN, cho thuê và kinh doanh nhà xưởng, 20% doanh thu còn lại là từ các hoạt động kinh doanh & dich vụ phụ trợ như dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ cung cấp điện nước, dịch vụ thu gom rác, kho vận.... phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính.

Throughout the operating time since its founding, Company constantly sticks to the clear objective of operation and is persistent to maintain its core businesses, which is reflected in the figures 80% revenue of company coming from the Company’s core business including investment and development of industrial park infrastructure, factory lease and business, the remaining 20% from business operations and auxiliary services such as providing of industrial meals, electricity and water supply, garbage collection, warehouse….to serve the main business operations.

- Suy nghĩ đầu tư dàn trải có lẽ xuất phát việc cổ đông xem trên Báo cáo tài chính của Công ty ở mục Đầu tư Tài chính, do các quy định về thuế, kế toán, kiểm toán việc hoạch toán các khoản đầu tư vào các công ty con là các công ty hoạt động trong các nghành nghề phụ trợ, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Việc lập các công ty con là để quản lý mỗi dự án cho tốt và là vì lợi ích của địa phương khi chúng ta đến đầu tư thì phải đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua các khoản thuế của doanh nghiệp cũng như từ việc sử dụng lao động của địa phương.

Shareholder is concerned about the company’s spreading investment because you may view the section of Financial Investment in the financial statements of Company, due to the regulations on tax, accounting and audit, the investment are accounted into the subsidiaries operating in auxiliaries industries and supporting main business operations of Company is considered as Financial Investment. Each of the subsidiaries has been established to manage each project efficiently and for the benefit of the localities, when we come to invest, we will have to contribute to the local budget through the corporate tax as well as employing local people.

2. Cổ đông chất vấn/Shareholder’s question: Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, việc duy trì hoạt động kinh doanh mà vẫn giữ cho cổ đông được chia cổ tức như vậy là rất quý. Xin cảm ơn HĐQT và Toàn thể CBCNV Công ty Tân Tạo, chúng tôi ủng hộ HĐQT.

In the harsh economic condition, it is very appreciated when Company can maintain its business operations and pay dividends to shareholders. I express my gratitude to the Board of Management and all staff of Tan Tao Company, we support the Board of Management.

Trả lời/Answer:

Thay mặt HĐQT và CBCNV Công ty Tân Tạo tôi vô cùng cảm ơn lời động viên của Cổ đông Nguyễn Thị Phụng, đây là lời động viên vô cùng quý báu giúp Chúng tôi thêm tinh thần cùng vượt qua khó khăn để đưa Công ty phát triển hơn nữa.

On behalf of the Board of Management and all staff of Tan Tao Company, we are very grateful to encouragement of Shareholder Nguyen Thi Phung, it is very precious encouragement to inspire us to overcome challenges to develop Company further.

3. Cổ đông chất vấn/Shareholder’s question: Ông Hồ Nguyễn Quốc Hoàng

HĐQT phát biểu trong tình hình khó khăn như hiện nay có rất nhiều thế lực kinh tế muốn thôn tính Công ty Tân Tạo, vậy HĐQT có kế sách gì để đối phó chưa?Vài năm trở lại đây có rất nhiều thông tin nói đến vấn đề biến đổi khí hậu, dự báo hiện tượng triều cường lên cao, ngập úng trên diện rộng như vậy khi xây dựng các dự án như KCN Tân Tạo nằm trong khu vực Quận Bình Tân và Huyện Bình Chánh… có thể ảnh hưởng bị lún, ngập và triều cường, vậy HĐQT Công ty có tính đến việc đối phó như thế nào ?

The Board of Management say in the current difficult situation many parties want to take over Tan Tao Company, has the Board had any solution? In recent years, the information sources have indicated the climate change, high tides, floods in large areas when implement the projects such as Tan Tao Industrial Park in Binh Tan and Binh Chanh districts…which can cause subsides, floods and high tides, so how does the Board of Management consider to resolve?

Trả lời/Answer:

- Bà Đặng thị Hoàng Yến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty: Dựa trên quá trình đầu tư phát triển kinh doanh 18 năm qua thì HĐQT có nhiều kinh nghiệm trong việc này và luôn chỉ đạo và kiểm tra Ban Giám đốc Công ty Tân Tạo phải tuân thủ qui định của HĐQT đề ra là luôn giữ mức dư nợ dưới 30% Tổng tài sản. Hiện nay theo các Báo cáo Tài chính thì tổng dư nợ chỉ chiếm 24% trên tổng giá trị tài sản. Thực tế từ trước đến nay Công ty Tân Tạo luôn thể hiện thế mạnh và có nhiều tiềm năng phát triển nên mới có nhiều thế lực kinh tế dòm ngó, có ý định thôn tính. Tuy nhiên HĐQT đã tính đến các phương án đó và đã cho đề phòng nên điều đó sẽ không thể xảy ra. Hiện tại Công ty Tân Tạo gặp khó khăn vì phải hỗ trợ, gồng gánh chấp nhận cho các doanh nghiệp đang đang gặp khó khăn về tài chính và còn nợ tiền thuê đất/thuê mua nhà xưởng/thuê nhà xưởng chậm để họ có thể tiếp tục duy trì sản xuất và hoạt động cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tuy nhiên tỷ lệ đó cũng không nhiều vì các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong các KCN của Tập đoàn Tân Tạo vẫn đang phát triển tốt.

Madame. Dang Thi Hoang Yen, Chairwoman of the Board of Management: Based on the period of investment and business development over 18 years, the Board of Management have acquired many experiences in resolving this issue and always direct and inspect the Board of Directors to comply with the regulations of the Boar d of Management and always keeping the debt to total asset ratio of below 30%. At present, according to the financial statements, the total debt to total asset ratio is only 24%. In fact, Tan Tao Company has constantly expressed strengths and growth potentials, therefore, many economic parties have paid attention and have the intention to takeover. However, the Board of Management has anticipated such intention, has taken precautions and it will not happen. At present, Tan Tao Company is facing difficulties because it has to support, bear and accept the late payments of the companies with difficult financial situation owing the rent/factory rent and purchase to help them continue and maintain their operations and together to overcome the current challenging period. However, those companies account for a small percentage, most of foreign invested companies in the industrial parks of Tan Toa Group are still doing well.

- Ông Nguyễn Thanh Phong – thành viên Ban Chủ toạ, Tổng Giám Đốc Công ty CP Phương Nam trả lời: Khi được giao nhiệm vụ thiết kế để đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình nói chung cũng như các KCN thì đơn vị thiết kế cũng đã nghiên cứu các cảnh báo về các biến đổi về khí hậu và địa chất để tính toán các ảnh hưởng có thể của các hiện tượng tự nhiên đến các công trình đảm bảo cho việc thiết kế công trình và các phương án ứng phó với các ảnh hưởng, thay đổi của tự nhiên đều được tính toán dự trù trước.

Mr. Nguyen Thanh Phong. Member of the Presidium, CEO of SEI answers : when we are assigned as the planner and designer of the infrastructure systems of common projects or industrial parks, SEI always research carefully the warnings of climate and geological changes and calculate all the potential impacts of natural factors on the facilities, ensuring the safe design. Solutions to deal with the impacts and changes from natural changes are always predicted and assumed.

4. Cổ đông chất vấn//Shareholder’s question: Ông Tuấn

- Hôm nay chúng ta đến đây là để tụ họp, gặp gỡ sau một năm hoạt động của Công ty, do đó các cổ đông cùng chung tay góp sức ủng hộ HĐQT mới và toàn thể CBCNV Công ty Tân Tạo để vững tâm làm việc đưa ITA ngày càng phát triển lớn mạnh.

Today, we come here to gather and meet after one year of operation of the Company for that reason I would like to call all shareholders side by side to support the new Board of Management and all staff of Tan Tao Company to make them more confident to bring ITA to new development.

Trả lời/Answer:.

- Một lần nữa, thay mặt HĐQT và CBCNV Công ty Tân Tạo vô cùng cảm ơn những lời động viên của Cổ đông Tuấn

Once again, on behalf of the Board of Management and staff of Tan Tao Corporation, I appreciate the encouragement of Shareholder Tuan.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

APPROVAL OF THE MINUTES AND THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING:

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Đỗ Tuấn Cường đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretary Board, Mr. Do Tuan Cuong reads the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2012 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội.

The Minutes is transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 19:00 ngày 27 tháng 04 năm 2012.

The General Meeting closes at 19:00 on April 27, 2012.

T/M. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ON BEHALF OF SECRETARY BOARD

HEAD OF THE BOARD

ĐỖ TUẤN CƯỜNG

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

CHAIRWOMAN

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN