itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012

Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2012 OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

The Enterprise Law No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo;

The Charter on organization and operation of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, ngày 27/04/2012 ;

The Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2012 on April 27, 2012 of Tan Tao Investment & Industry Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 14h00 đến 19h00 ngày 27/04/2012, tại trụ sở Canary Club , Đại học Tân Tạo, Thành phố tri thức Tân Đức, Đức Hòa, tỉnh Long An. Đại hội có mặt 934 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 244.445.773 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 5 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2012 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 14:00 to 19:00 on April 27, 2012 at Canary Club, TTU, Tan Duc E.city, Duc Hoa, Long An province. The General Shareholders Meeting had the attendance of 934 delegates, representing 244,445,773 outstanding and authorized shares, accounting for 71.48 % of the total voting shares, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After five tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting in 2012 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Điều 1.THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2011 NHƯ SAU:

Article 1. Ratification of the business operation of the Company and the Company’s audit report by E&Y for 2011, as follows:

1.1. Doanh thu thuần năm 2011 đạt: 508.665 tỷ đồng, bằng 17,28% so với năm 2010.

Net revenue of 2011 reached VND 508,665 billion, achieving 17.28 % compared to 2010.

1.2. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt: 89.804 tỷ đồng, bằng 11,48% so với năm 2010.

Before-tax profit is VND 89,804 billion, achieving 11.48 % compared to 2010.

1.3. Lợi nhuận tích luỹ sau thuế chưa chia đến 31/12/2011: 810.207 tỷ đồng bằng 16,2%. vốn điều lệ.

Accumulated after-tax profit non-distributed profit as of December 31, 2011: VND 810,207 billion equal to 16.2 % of the Chartered Capital.

1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30% từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2011.

Payment of dividend and bonus shares in 2011 to the existing shareholders at the rate of 30% from the capital surplus meeting three-year holding period and non-distributed profit as of December 31, 2011.

1.5. Phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phát hành 140 triệu cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho Đại học Tân Tạo, Quỹ ITA vì tương lai, Công ty Cổ phần Delta Miền Nam, Công ty TNHH Xây dựng Tân Đức, Công ty Cổ phần Sản xuất và Giải trí Ban Mai để cấn trừ số tiền 1.400 tỷ đồng ( Trong đó có 808.998.523.763 đồng vốn và 591 tỷ đồng tiền lãi cho 20 tháng) mà bốn đơn vị này đã chi viện đặc biệt cho ITACO trong năm 2010 và 2011 để khắc phục tình hình khó khăn về tín dụng do chủ trương của Ngân hàng thắt chặt tín dụng và các khách hàng trong khu CN không có khả năng thanh toán tiền thuê mua nhà xưởng, đất đai.

Approved Resolution of Board of Management about the issuance of 140 million preferred shares with the face value for Tan Tao University, ITA Foundation – For the future, Delta Mien Nam Corporation, Tan Duc Construction Co. Ltd and Ban Mai Media & Production Corporation to set off against VND 1,400,000,000,000.00 ( Including of the loan: VND 808,998,523,763.00 and VND 591 Billions for Interest of the 20 months) that these four companies lent ITACO in 2010 and 2011 in order to ease its credit difficulties arisen from the tightening credit policy of banks and the inability to settle land/warehouse purchasing and leasing payment of its IP customers.

1.6. Phê chuẩn và thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho các CBCNV, các cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty năm 2011 như sau:

Approved and passed the plan to reward, in bonus shares, staff and employees, individuals and organizations for their dedication to the Company’s development in 2011, as follows:

Tổng số cổ phần phát hành là: 1.100.000 cổ phiếu

Total shares issued: 1,100,000 shares

Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

Share type: common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng

Face value: VND 10,000

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2011

Resources of bonus shares’ issuance: After-tax profit in 2011.

Trong đó:

Including:

- Không thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, vì đã không hoàn thành Nghị quyết ĐHCĐ 2011

No shares to reward members of the Board of Management and the Executive Board for not fulfilling the Resolution of the General Shareholders’ Meeting of 2011

- Thưởng cho CBCNV, các cá nhân là 100.000 cổ phiếu do có thành tích xuất sắc trong năm 2011 (theo danh sách do HĐQT thông qua).

100,000 shares to reward staff and employees, individuals with outstanding performance in 2011 (names on the list approved by the Board of Management).

- Trích tặng cho các Quỹ Ita - Vì Tương Lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên và sinh viên Đại học Tân Tạo: 1.000.000 Cổ phiếu.

1,000,000 shares to donate to ITA Foundation-For the Future providing scholarships for Hoa Trang Nguyen Prize and students of Tan Tao University.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 244.445.773 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 244,445,773 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2.THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017 NHƯ SAU:

Article2. Approval of the election and ratification of the list of members of the Board of Management of the 2012-2017 term as follows:

TT

NO.

Họ và Tên

Fullname

Chức vụ trong ITACO

Position in ITACO

Tỷ lệ số phiếu bầu Percentage of votes  
1.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Ms. Dang Thi Hoang Yen

Chủ tịch - Đại diện phần vốn góp của Công ty Tân Đông Phương.

Chairwoman - Representative of contribution capital of Tan Dong Phuong Corporation

478.486.514  
2.

Ông Nguyễn Thanh Phong

Mr. Nguyen Thanh Phong

Thành viên - Đại diện phần vốn góp của Công ty Phương Nam.

Member of the Board of Management - Representative of contribution capital of Southern Corporation.

190.643.279  
3. Ông Trần Đình Hưng Ủy viên độc lập 190.640.834  
  Mr. Tran Dinh Hung Independent Member of the Board of Management    
4.

Ông Nguyễn Tuấn Minh

Mr. Nguyen Tuan Minh

Ủy viên

Member of the Board of Management

140.639.749  
         
5.

Ông Nguyễn Văn Tầu

Mr. Nguyen Van Tau

Ủy viên

Member of the Board of Management

190.516.142  
       
             

Điều 3.THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017 NHƯ SAU:

Article 3. Approval of the election and ratification of the list of members of the Supervisory Board of the 2012-2017 term as follows:

TT

No.

Họ và Tên

Full name

Chức vụ trong ITACO

Position in ITACO

Tỷ lệ số phiếu bầu Percentage of votes
1.

Ông Đỗ Tuấn Cường

Mr. Do Tuan Cuong

Trưởng ban kiểm soát

Chairman of the Supervisory Board

276.660.153
2.

Bà Lê Thị Phương Chi

Ms. Le Thi Phuong Chi

Ủy viên Ban Kiểm sóat

Member of the Supervisory Board

196.536.247
3.

Ông Nguyễn Trọng Dũng

Mr. Nguyễn Trọng Dũng

Ủy viên độc lập Ban Kiểm sóat

Independent Member of the Supervisory Board

236.473.478

Điều 4.THỐNG NHẤT VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI KÈM THEO). ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾN HÀNH CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ TRONG TRƯỜNG HỢP ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC HOẶC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH CÓ YÊU CẦU CHỈNH SỬA LẠI CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU LỆ MẪU HOẶC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN HAI KỲ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012 VÀ 2013.

Article 4. Approval of amendment to the Charter of Organization and Operation of Tan Tao Invesment & Industry Corporation (the amended Company Charter is attached). The Board of Management is authorised to amend the Company Charter in case State Securities Commission of Vietnam or Hochiminh Stock Exchange requests to amend the Charter relevant to the sample charter or as required by new legal regulations during the period between the annual shareholder meeting 2012 and 2013.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 244.445.773 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholder Meeting has voted and approved with 244,445,773 shares, an equivalence to 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5.THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2012 NHƯ SAU:

Article 5 Approval of materialization of plan of Tan Tao Investment & Industry Corporation in 2012 as follows:

5.1 Giao kế hoạch năm 2012: Doanh thu: 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng và được chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 20% bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

To entrust the 2012 plan to attain the revenue of VND 500 billion, net profit of VND 100 billion and payment of stock dividend and bonus shares of 20% in share to supplement working capital for operation of the Company.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.2. Cho phép trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ đông có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 5% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông ít nhất bằng 20%/vốn điều lệ.

Members of the Management Board, the Executive Board, the managerial staff, employees, individuals having actively contributed to the Company’s business activities will be rewarded with bonus shares. The bonus percentage will not exceed 5% of the net profit and the payment of stock dividend and bonus shares of at least 20% of the chartered capital must be assured.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.3 Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án trong năm 2012

To authorize the Board of Management to consider carefully about the capital to continue the investment or withdraw the capital from the projects in 2012.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.4 Gia hạn sang năm 2013 việc thực hiện góp vốn điều lệ 300 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và đầu tư xây dựng Thành phố Khoa học, công nghệ cao & đô thị Tân Tạo - Hanel có diện tích khoảng 200ha tại Hà Nội.

To extend until 2013 a capital contribution of VND 300 billion to pay the land compensation and clearance and construction of Tan Tao-Hanel Sciences, Technology & City project on approximately 200ha in Hanoi.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.5 Thực hiện góp vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong năm 2012 và gia hạn sang năm 2013 việc thực hiện góp tiếp vốn điều lệ 100 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho cụm công nghiệp Xi măng Tân Tạo tại Hà Nam để bán và cho thuê.

To contribute a Chartered Capital of VND 50 billion in 2012 and to extend until 2013 a capital contribution of VND 100 billion for construction of technical infrastructure for Industrial Complex of the Tan Tao Cement in Ha Nam Province.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227.823.405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.6 Phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quản trị ngừng và thoái vốn đầu tư vào dự án KCN và đô thị ITAHAN.

Approved the decision in stopping & withdrawing investment on the Complex Project of the ITahan IP & Recidential.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.7 Cho phép góp vốn 50 tỷ đồng trong năm 2012 và gia hạn sang năm 2013 tiếp tục thực hiện góp vốn 200 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cụm công nghiệp Nhà máy nước Long An công suất 100.000m3/ngày

To allow a contribution of VND 50 billion in 2012 and to extend the contribution of VND 200 billion for the technical infrastructure construction of the Complex of the Long An Water Plant with a capacity of 100,000m3/day.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 6. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Article 6. Basic construction plan

6.1 Hoàn thành 1 Block Chung cư Tân Đức Plaza 2 để đưa vào kinh doanh trong Quý 3 và Quý 4 năm 2012.

To complete the construction of Tan Duc Plaza’s Apartment Block 2 to put into business in the third and fourth quaters of 2012.

6.2 Gia hạn sang năm 2013 tiếp tục xây dựng Kiên Lương Plaza 12 tầng và Tân Đức 3,4,5 - 12 tầng

To extend until 2013 to continue the construction of twelve-storey Kien Luong Plaza and the 3rd, 4th,5th, 12th floors of Tan Duc Plaza.

6.3 Tiếp tục đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước sau thời gian khủng hoảng.

To continue investing the completion of infrastructure construction of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract foreign and domestic investors after the crisis period.

6.4 Tập trung hoàn thiện 50 căn nhà liền kề, biệt thự song lập, biệt thự cao cấp tại Thành phố Tri thức E.city Tân Đức để đưa vào kinh doanh.

To focus on the completion of 50 townhomes, detached-homes and superior villas in Tan Duc E.city in order to sell or rent.

6.5 Đầu tư xây dựng siêu thị đại học và khu vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư là 100 tỷ đồng tại E.city Tân Đức.

To invest VND 100 billion in constructing a university supermarket and a recreation centre in Tan Duc E.city.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 225.623.393 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 225,623,393 shares, an equivalence to 92.3% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7.ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU TRÊN NHU CẦU VỐN CẦN HUY ĐỘNG THÊM CHO NĂM 2012 KHOẢNG 1000 TỶ ĐỒNG. ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁCH:

Article 7. In order to accomplish the above cited goals, it will require the mobilization of additional capital of VND 1000 billion for 2012. the general shareholders meeting have ratified the capital mobilization plan as follows:

7.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại hoàn toàn lợi nhuận của năm 2011 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2011 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain in whole profits of 2011 to supplement the working capital and to raise the Company’s chartered capital by paying 2011 dividends in shares and in bonus shares.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 225.623.393 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 225,623,393 shares, an equivalence to 92.3% of shares with voting rights at the General Meeting.

7.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phát hành tối đa 100.000.000 cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho các công ty, tổ chức, cá nhân, CBCNV và cổ đông đóng góp tích cực và sự nghiệp phát triển Tập đoàn cũng như để thu hút nhân tài về phục vụ cho Tập đoàn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, đối tượng, chính sách, giá cả, phương án và thực hiện các công việc cần thiết để xin phát hành và thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành bằng ưu đãi này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

The Shareholders Meeting authorize the Management Board to issue at maximum 100,000,000 shares with the preffered price at the face vallue to enterprises, organizations, individuals, staff, employees and shareholders who have actively contributed to the development of the Group, as well as to the recruitment of talented people to the Group. The Shareholders Meeting authorize the Board of Management to appropriately choose the time, partners, policies, price, plans and to fulfill all necessary formalities to obtain the authorization to issue and to list the entire supplemented preferred shares on Hochiminh City Stock Exchange.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2 % of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 8. ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

To authorization to the Chairwoman of the Board of Management

8.1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất phê chuẩn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ 102.592.644 cổ phần phát hành thành công để chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2010 cho cổ đông được chốt danh sách ngày 12/4/2012.

The General Shareholder Meeting authorizes the Chairwoman of the Board of Management to carry out necessary formalities to list the entire shares issued according to Article 1.4, 1.5, 1.6, 5.2 and 7.2 after completing the issuance.

8.2- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong Điều 1.4, 1.5, 1.6, 5.2 và 7.2 sau khi hoàn tất việc phát hành.

The General Shareholder Meeting authorizes the Chairwoman of the Board of Management to carry out necessary formalities to list the entire shares issued according to Article 1.4, 1.5, 1.6, 5.2 and 7.2 after completing the issuance.

8.3- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như các cơ quan chức năng khác trong và ngoài nước để thực hiện thành công các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

The General Shareholder Meeting authorizes the Chairwoman of the Board of Management to fulfill all necessary legal formalities to comply with all decisions and regulations of the state securities commission and also of other domestic and foreign administrative authorities in order to successfully implement the shareholders meeting resolutions.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 9.ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC VÀ/HOẶC CÔNG TY KIỂM TOÁN QUỐC TẾ CÓ UY TÍN TRONG DANH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ ĐỦ TIÊU CHUẨN KIỂM TOÁN CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2012 CHO CÔNG TY .

Article 9. To authorize the Board of Management to choose a domestic and/or prestigious international audit company in the list of approved companies which are qualified to audit listed companies by the state securities committee to audit the company’s accounting of 2012.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 227.823.405 cổ phiếu, tương đương với 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 227,823,405 shares, an equivalence to 93.2% of shares with voting rights at the General Meeting.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký dưới đây.

This resolution will take effect upon signing hereof.

Nơi nhận:

- Các cổ đông - Công bố trên Website;

Shareholders – Announcement on website;

- Các thành viên HĐQT;

Members of the Board of Management;

- Các thành viên BGĐ;

Members of the Board of Directors;

- Lưu HC- TH.

Archived in the office.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Ho Chi Minh city, April 27,2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN