itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Đại hội Cổ đông thường niên 2012: ITA vượt sóng, vững bước thành công / _DSC1324