itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 / dsc_1592_1_imagelarge