itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2017 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Năm 2016 mặc dù Công ty đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng nhằm thu hút đầu tư bằng việc quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục pháp lý về nhà xưởng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp phép đầu tư cũng như tăng cường công tác an ninh trật tự- PCCC để góp phần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh, nhưng do những khó khăn về cơ chế chính sách liên quan đến việc tính tiền thuê đất đối với các Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN theo luật đất đai 2014, cũng như các quy định liên quan đến việc ghi nhận doanh thu cho thuê theo Thông tư 200 của Bộ tài chính đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty....