itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vào ngày 29/4/2016, tại địa điểm Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản của Đại hội và Nghị quyết Đại hội như sau: