itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông điệp HĐQT / Nghị quyết ĐHCĐ thường niên (đã thông qua) / Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007 ngày 30/6/2007 (đã được thông qua)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007 ngày 30/6/2007 (đã được thông qua)