itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Xúc tiến hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ / CNPT1_NFBF