itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Sơ đồ tổ chức nhân sự Công ty CP Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo

Sơ đồ tổ chức nhân sự Công ty CP Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo

Sơ đồ tổ chức nhân sự Công ty CP Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo

GHI CHÚ:

- B.KT-XD: Ban Kỹ Thuật – Xây dựng

- B.HC-NS: Ban Hành chánh – Nhân sự

- B.BT-GPMT: Ban Bồi thường – Giải phóng mặt bằng

- BP QM: Bộ phận quản lý Hệ thống quản lý chất lượng

- B.KD-TT: Ban Kinh doanh – Tiếp thị

- B.PL-CBBT: Ban Pháp lý – Công bố thông tin

- TTĐT – ITA EXPRESS: Tổ tin điện tử Ita Express

- B.KT: Ban Kế toán

- B.TC: Ban Tài chính

- B.KT-NB: Ban Kiểm toán – Nội bộ

- B.R&D: Ban R&D