itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Gần 1.500 học sinh sẽ nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 / t2