TIN NỔI BẬT

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2019, tại Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 476 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 643.579.863 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,58% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.
Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

 
 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 
 

Home2-R