TIN NỔI BẬT

ITA - CBTT HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 111/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc công bố thông tin HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

 

Chứng khoán ITA

ITA - CBTT báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Vào ngày 16/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 114/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin văn số 182/CV-ITACO-23 ngày 16/03/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 

TIN MỚI NHẤT

 

Home2-R