TIN NỔI BẬT

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 29/04/2022, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt 319 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 612,099,066 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.23% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chứng khoán ITA

ITA - Công bố bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 117/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc công bố thông tin: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 04/05/2022.

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 

TIN MỚI NHẤT

 

Home2-R