itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2020

ĐHCĐ 2020

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Năm 2019 tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản chậm lại, đồng thời lãi suất liên tục điều chỉnh tăng, Với các khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp như hiện nay trong Năm 2019 Tập đoàn Tân Tạo nỗ lực để thu hút đầu tư vào các dự án của Tập Đoàn. Tính đến cuối năm 2019, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 243 nhà máy hoạt động, trong đó có 36 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 12.430 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 126,53 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 25.913 lao động thường xuyên.

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2020

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 05/06/2020 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 05/06/2020. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết nghị trực tuyến từ xa.

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 5/6/2020, từ Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 302 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 622.024.472 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,28% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.