itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn

Công ty CP Truyền thông - Giải trí và sản xuất Media Ban Mai báo cáo về giao dịch sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 44,796,734 CP (6,23%). Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 35,796,734 CP (4,979%).