itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA - CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) đã gửi thông báo số 33/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 28/06/2024.

 
 

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 21/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 và văn bản số 22/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.