itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA - CBTT Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2 năm 2024

Vào ngày 08 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 16/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin trong công văn số 167/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 08/04/2024 về việc báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2/2024 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

 
 

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 03/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 và văn bản số 04/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.