itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA CÔNG BỐ THÔNG TIN BÀ NGUYỄN THỊ HOA TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vào ngày 01/10/2019, Công ty Cổ phàn Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hoa. Công ty cam kết sẽ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế và lần Đại hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.