itaexpress / Chung / Quyền riêng tư

Qui định về bảo vệ quyền riêng tư của độc giả itaexpress.com.vn

Quyền riêng tư

Itaexpress ("tôi" và "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định về Sự Riêng Tư

Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web Itaexpress, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hoặc do chúng tôi quản lý.

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập các thông tin có thể nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương mục Itaexpress, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của Itaexpress, khi bạn tới các trang Itaexpress. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, mă bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP Itaexpress của bạn. thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đă yêu cầu.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình.

Tập tin Cookie

Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập Itaexpress các tập tin cookie trên máy tính của bạn.

Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Itaexpress để truy cập các tập tin cookie của chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của Itaexpress.

Việc Bạn Có Thể Sửa Đổi và Xóa Thông Tin Trương Mục và Các Lựa Chọn Ưu

Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi Itaexpress Thông Tin Trương Mục của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc bạn có muốn chúng tôi liên lạc với bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm mới hay không.

Bạn có thể xin xóa trương mục Itaexpress của bạn bằng cách tới trang Xóa Trương Mục của chúng tôi, xác nhận lại mật khẩu của bạn một lần nữa và xác nhận rằng bạn muốn ngừng sử dụng trương mục này. Xin bấm vào đây để biết những thông tin nào có thể tiếp tục được lưu giữ trong hồ sơ nén của chúng tôi sau khi trương mục của bạn đă bị xóa.

Bảo Mật

Thông Tin Trương Mục Itaexpress của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng hệ thống mã hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin điền mẫu góp ý.