itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2019

ĐHCĐ 2019

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hưởng lợi từ tình hình phát triển chung, với phương châm "Sự phát triển của nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của Khu công nghiệp" tính đến cuối tháng 12/2018, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 246 nhà máy hoạt động, trong đó có 39 nhà đầu tư nước nước ngoài.

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 28/06/2019 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 28/06/2019 và kết thúc vào 13:40 chiều cùng ngày.

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2019, tại Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 476 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 643.579.863 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,58% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.
Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.