itaexpress / Chung / Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng nội dung và dịch vụ trên website Itaexpress.com.vn

QUY ĐỊNH VỀ THỎA THUẬN SỬ DỤNG

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng quý khách đến với Itaexpress.

Itaexpress (“Itaexpress” hay "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "Điều khoản Thỏa thuận"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản Thỏa thuận theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi Điều khoản Thỏa thuận được cập nhật thì có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản Thỏa thuận đã được cập nhật. Quý khách có thể xem bản Điều khoản Thỏa thuận mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại www.itaexpress.com.vn.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Itaexpress, quý khách và Itaexpress tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó (bao gồm không giới hạn Chính Sách Spam của chúng tôi, chúng tôi không có chính sách này nhưng đây là quy định toàn cầu) được đưa vào bản Điều khoản Thỏa thuận này dưới dạng tham chiếu.

Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và sẽ giúp quý khách áp dụng Điều khoản Thỏa thuận cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều khoản Thỏa thuận với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào thì bản Điều khoản Thỏa thuận sẽ có hiệu lực áp dụng. Itaexpress và/hoặc các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác, được quy định theo các Điều Khoản khác nhau thỏa thuận về Sử Dụng Dịch Vụ trong các trường hợp mà bản Điều khoản Thỏa thuận này không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu và trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ khác nhau đó.

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Qua dịch vụ do Itaexpress cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp, trong đó bao gồm nhiều công cụ truyền thông, các dịch vụ mua sắm, các dịch vụ tìm kiếm và nội dung được cá nhân hóa (sau đây được gọi là "Dịch Vụ") qua mạng lưới các tài sản của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web), các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động (ví dụ như SMS - Dịch Vụ Nhắn Tin Ngắn), và/hoặc các giao thức hoặc dịch vụ viễn thông hoặc Internet khác (ví dụ như WAP - Giao Thức Ứng Dụng Không Dây). Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của Itaexpress. Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của Itaexpress, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin Itaexpress, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia Itaexpress và quý khách sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Trừ khi có quy định rõ ràng, mọi tính năng mới làm tăng thêm hoặc cải tiến Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các tính năng mới của Itaexpress, đều phải theo đúng các quy định trong Điều khoản Thỏa thuận. Quý khách hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và Itaexpress không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của người sử dụng hoặc các thông số thiết lập cụ thể thuộc về cá nhân. Quý khách chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Quý khách phải chịu trách nhiệm cho các phí nói trên, bao gồm các phí liên quan tới việc phát hoặc hiển thị thông tin quảng cáo. Ngoài ra, quý khách phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

Trừ khi có quy định nào khác, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ sẽ không được xem là lời chào mời có giá trị ràng buộc của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể được xem là lời chào mời để quý khách đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của quý khách cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc cung cấp cho quý khách sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của quý khách.

Xin hiểu rằng Itaexpress đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và quý khách sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi xem xét việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Quý khách cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Itaexpress có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, Itaexpress có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của quý khách và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Itaexpress quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, quý khách có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của quý khách hay không. Tương tự, nếu quý khách là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách để xem liệu Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung có phù hợp với quý khách hay không. Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép quý khách sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của quý khách do người điều hành mạng của quý khách cung cấp. Quý khách đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Điều khoản Thỏa thuận này.

4. QUY ĐỊNH VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA ITAEXPRESS

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về quý khách phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Quy Định về Sự Riêng Tư được tham chiếu tới trong bản Điều khoản Thỏa thuận này và là một phần của bản Điều khoản Thỏa thuận này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân quý khách cho chúng tôi, quý khách đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được trình bày trong Quy Định về Sự Riêng Tư, và quý khách chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, quý khách đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của quý khách và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ, quý khách đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ Itaexpress theo từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết, xin xem toàn bộ phần quy định về sự riêng tư của chúng tôi tại www.itaexpress.com.vn. Quý khách hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của quý khách, quý khách đồng ý việc tập hợp và sử dụng (như đã nêu trong mục Quy Định về Sự Riêng Tư) thông tin này để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi Itaexpress và các thành viên.

5. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Quý khách sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý: (a) thông báo ngay cho Itaexpress về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Itaexpress không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.

6. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Quý khách hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là quý khách, chứ không phải Itaexpress, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà quý khách đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. Itaexpress không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Quý khách hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ quý khách có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Itaexpress hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ trưởng nhóm quản lý diễn đàn hoặc nhân viên nào của Itaexpress, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua Dịch Vụ;

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà quý khách không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", "kế hoạch kim tự tháp" không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó (vui lòng đọc Chính sách Spam của chúng tôi);

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải (hoặc bất kỳ phương thức nào khác) tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình "chạy" nhanh hơn những người sử dụng Dịch Vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). cung cấp các tài liệu hỗ trợ hoặc các nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn gốc hoặc chủ sở hữu của các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) đến các tổ chức mà Chính phủ Việt Nam xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài.

(m). "theo lén" hoặc quấy rối người khác;

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác và/hoặc

(o). thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

Quý khách đồng ý rằng Itaexpress có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng Itaexpress và những người được ủy quyền của mình có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào có sẵn qua Dịch Vụ. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào (cho dù quý khách có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm Điều khoản Thỏa thuận hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với quý khách, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Quý khách đồng ý rằng quý khách phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, quý khách xác nhận rằng quý khách có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào do Itaexpress thiết lập hoặc được gửi cho Itaexpress, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong Các Bản Tin của Itaexpress và trong tất cả các phần khác của Dịch Vụ.

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Itaexpress có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của quý khách và Nội Dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thực hiện Điều khoản Thỏa thuận; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của quý khách về dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Itaexpress, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

Quý khách hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả Nội Dung của quý khách, có thể liên quan đến: (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Quý khách hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do Itaexpress thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Quý khách không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

7. BẢN CHẤT CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ITAEXPRESS

Khi quý khách đăng nhập vào Itaexpress, quý khách hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ để gửi các thông tin điện tử (bao gồm và không giới hạn tới thư điện tử, câu hỏi tìm kiếm, gửi tin nhắn, đăng tải các hình ảnh và các tập tin hoặc các hoạt động Internet khác), quý khách đang tạo ra việc trao đổi thông tin được gửi đi qua các mạng máy tính của Itaexpress, mà một số mạng trong đó nằm tại một nước, và một số vị trí khác tại các nước khác và một phần trong số chúng được nằm tại các nước khác. Kết quả là, và do cấu trúc hệ thống mạng và thực tiễn kinh doanh và bản chất của việc trao đổi thông tin điện tử, thậm chí việc trao đổi thông tin về bản chất có vẻ là diễn ra trong cùng phạm vi lãnh thổ có thể tạo ra việc chuyển giao thông tin trong phạm vi khác vùng lãnh thổ, bất kể thực chất quý khách đang ở đâu tại thời điểm chuyển giao thông tin. Theo đó, bằng cách đồng ý các điều khoản Dịch vụ này, quý khách hiểu rằng việc sử dụng dịch vụ dẫn đến việc trao đổi thông tin giữa các vùng lãnh thổ khác nhau.

8. CÁC CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MANG TÍNH TOÀN CẦU

Thừa nhận dịch vụ Internet mang tính toàn cầu có nghĩa là quý khách đồng ý tuân theo tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới việc quản lý mạng trực tuyến và Nội Dung có thể chấp nhận được. Đặc biệt quý khách đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan tới việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà quý khách cư trú.

9. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT HÀNH NẰM TRONG DỊCH VỤ

Itaexpress sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội Dung mà quý khách đưa lên hoặc phát hành nằm trong Dịch vụ. Tuy nhiên, ứng với Nội dung quý khách đưa lên hoặc phát hành thuộc về phạm vi Dịch vụ truy cập công cộng, quý khách đồng ý cho phép Itaexpress (trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) như sau:

· Đối với những Nội Dung mà quý khách đăng lên hoặc phát hành trên bất kỳ trang truy cập công cộng nào của Dịch vụ của Itaexpress, quý khách cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho Itaexpress đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát hành. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào quý khách chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm quý khách loại bỏ hoặc Itaexpress loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.

· Đối với hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình được đăng lên hoặc phát trên các trang truy cập công cộng của Dịch vụ của Itaexpress, quý khách cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho Itaexpress đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát hành. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào quý khách chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm quý khách loại bỏ hoặc Itaexpress loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.

· Đối với các Nội Dung mà không phải là hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình mà quý khách đưa lên hoặc phát hành thuộc về phạm vi Truy cập công cộng của Dịch vụ của Itaexpress, các giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi và đầy đủ giấy phép con để sử dụng, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng báo, trưng bày công cộng những Nội dung này (một phần hoặc toàn bộ) và kết hợp những Nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.

Phạm vi “Truy cập công cộng” của Dịch vụ là những phạm vi trên mạng Itaexpress có các tính năng mà Itaexpress thiết lập để phục vụ công chúng. Tuy nhiên, phạm vi truy cập công cộng của Dịch vụ sẽ không bao gồm các mảng của Itaexpress mà chỉ được giới hạn cho các thành viên, các dịch vụ Itaexpress cho mục đích trao đổi thông tin cá nhân hoặc các phạm vi nằm ngoài các tính năng hệ thống mạng Itaexpress như là các trang của Mạng Toàn Cầu (World Wide Web) mà có thể truy cập qua các siêu văn bản hoặc các liên kết khác không được điều khiển hoặc quản lý bởi Itaexpress.

10. ĐÓNG GÓP CHO ITAEXPRESS

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (sau đây gọi là “Đóng góp”) cho Itaexpress thông qua các đề nghị hoặc trang web thông tin phản hồi, quý khách xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của quý khách không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Itaexpress không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp; (c) Itaexpress có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc không sử dụng hoặc không công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì trên các phương tiện truyền thông; (d) Itaexpress có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của quý khách tự động trở thành tài sản của Itaexpress và Itaexpress không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với quý khách; và (f) quý khách không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Itaexpress trong bất kỳ trường hợp nào.

11. BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý bồi thường và không để cho Itaexpress và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, các tổ chức cấp giấy phép của Itaexpress gặp bất lợi đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà quý khách gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, việc quý khách liên kết tới Dịch Vụ, việc quý khách vi phạm Điều khoản Thỏa thuận hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

12. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Quý khách đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả Itaexpress ID của quý khách), việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

13. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Quý khách xác nhận rằng Itaexpress có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các thực tiễn và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch Vụ, số ngày tối đa Dịch Vụ lưu giữ thư điện tử, các nội dung đăng tải trên bản tin hoặc Nội Dung khác được tải lên, số thư điện tử tối đa có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Dịch Vụ hoặc được truyền qua Dịch Vụ, dung lượng tối đa của bất kỳ thư điện tử có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Dịch Vụ, dung lượng đĩa tối đa sẽ được Itaexpress thay mặt cho quý khách phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) quý khách có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể là, nhưng không giới hạn đối với phần quy định ở trên, khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách đồng ý chấp nhận tuân theo thực tiễn được quy định tại www.itaexpress.com.vn liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của quý khách. Quý khách đồng ý rằng Itaexpress không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các thư từ liên lạc khác hoặc Nội Dung khác được lưu giữ hoặc được truyền bởi hoặc được cung cấp qua Dịch Vụ. Quý khách xác nhận rằng Itaexpress giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, quý khách xác nhận rằng Itaexpress giữ quyền sửa đổi các thông tin và giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của Itaexpress, cho dù có hoặc không có thông báo, và quý khách đồng ý rằng việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự sửa đổi được coi như là quý khách chấp nhận và đồng ý tuân theo các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

14. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Itaexpress giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với quý khách. Quý khách đồng ý rằng Itaexpress không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

15. CHẤM DỨT

Quý khách đồng ý rằng Itaexpress có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản Itaexpress, bất kỳ địa chỉ email liên kết, và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với: (a) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Điều khoản Thỏa thuận hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận không liên kết khác, (b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) yêu cầu của quý khách (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu), (d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó), (e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (f) không sử dụng trong thời gian dài, (g) quý khách thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc (h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của quý khách đối với Dịch vụ.

Việc chấm dứt sử dụng tài khoản Itaexpress của quý khách bao gồm: (a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các đề nghị trong phạm vi Dịch vụ, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của quý khách (hoặc bất cứ phần nào của tài khoản), và (c) không cho tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, quý khách đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của Itaexpress và rằng Itaexpress không có nghĩa vụ đối với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của quý khách, các địa chỉ email liên kết hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

16. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Dịch Vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của quý khách với, hoặc việc quý khách tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới quý khách và các nhà quảng cáo đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng Itaexpress sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.

17. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử và trực tuyến khác. Bởi vì Itaexpress không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, quý khách xác nhận và đồng ý rằng Itaexpress không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, quý khách xác nhận và đồng ý rằng Itaexpress sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội Dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

18. ITAEXPRESS QUYỀN SỞ HỮU

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng cùng với Dịch Vụ (sau đây được gọi là "Phần Mềm") chứa thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều luật khác. Thêm nữa, quý khách xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung có trong các quảng cáo hoặc thông tin được giới thiệu cho quý khách qua Dịch Vụ hoặc các nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật khác liên quan tới sở hữu. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Itaexpress hoặc các nhà quảng cáo, quý khách đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, thuê, cho thuê, vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hoặc Phần Mềm.

Itaexpress cho phép quý khách có quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng được và không phải là độc quyền và sử dụng mã đối tượng của Phần Mềm của Itaexpress trên một máy vi tính; với điều kiện quý khách không (và không cho phép bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, tạo ra một tác phẩm dựa trên phần mềm đó, thiết kế đối chiếu, lắp ráp đối chiếu hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, bán, chuyển nhượng, bán lại giấy phép sử dụng, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật đối với phần mềm đó hoặc chuyển nhượng quyền đối với Phần Mềm đó. Quý khách đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, không sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, cho các mục đích bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) việc tiếp cận trái phép Dịch Vụ. Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ phương pháp nào không phải qua giao diện mà Itaexpress cung cấp cho quý khách sử dụng để truy cập Dịch Vụ đó.

19. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

a. BẠN HOÀN TOÀN PHẢI CHỊU RỦI RO VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHU CẦU CÓ SẴN". ITAEXPRESS VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN, CÁC ĐỐI TÁC, CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP CỦA ITAEXPRESS TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, TÌNH TRẠNG PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM (TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM MÀ VIỆC LOẠI TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM ĐÓ LÀ KHÔNG HỢP PHÁP).

b. ITAEXPRESS VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN , CÁC ĐỐI TÁC, CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG, CỦA ITAEXPRESS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG: (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI, BẢO ĐẢM, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iv) THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO CÓ TRONG DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ, HOẶC ĐƯỢC KẾT NỐI, TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP TỪ HOẶC QUA DỊCH VỤ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "CÁC TÀI LIỆU"), HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC BẠN CÓ ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "CÁC SẢN PHẨM") SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ MONG ĐỢI CỦA BẠN, VÀ (v) BẤT KỲ SAI SÓT NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH.

c. SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH MỌI SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG", VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.

d. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ DO BẠN TÙY Ý TRUY CẬP VÀ TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN, HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC VIỆC MẤT CÁC DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐÓ.

e. MỌI TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ ITAEXPRESS HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN HOẶC QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, SẼ KHÔNG TẠO RA CÁC BẢO ĐẢM, MÀ CÁC BẢO ĐẢM NÀY KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG Điều khoản Thỏa thuận (BẢO LƯU ĐỐI VỚI VIỆC TRÌNH BÀY THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC GIAN LẬN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP).

f. MỘT SỐ ÍT NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐÃ TỪNG BỊ BỆNH ĐỘNG KINH NHỒI MÁU CƠ TIM KHI Ở TRƯỚC NGUỒN ÁNH SÁNG HOẶC HÌNH NỀN CỦA MÀN HÌNH MÁY TÍNH HOẶC TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TÌNH TRẠNG TRÊN CÓ THỂ GÂY RA TRIỆU CHỨNG ĐỘNG KINH KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN TRƯỚC THẬM CHÍ KHI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG CÓ TIỀN SỬ BỆNH ĐỘNG KINH HOẶC NHỒI MÁU CƠ TIM TRƯỚC ĐÓ. NẾU BẠN, HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC TRONG GIA ĐÌNH BẠN, TỪNG BỊ BỆNH ĐỘNG KINH, HÃY THAM VẤN BÁC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGỪNG NGAY LẬP TỨC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAM VẤN BÁC SĨ NẾU CÓ BIỂU HIỆN CỦA BẤT CỨ TRIỆU CHỨNG SAU TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ: HOA MẮT CHÓNG MẶT, THỊ LỰC THAY ĐỒI, CO GIẬT MÁT HOẶC CO GIẬT CÁC CƠ, MẤT NHẬN THỨC, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, BẤT CỨ NHỮNG DI CHUYỂN KHÔNG TỰ LÀM CHỦ, HOẶC CO GIẬT.

20. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ITAEXPRESS VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN, CÁC ĐỐI TÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT, LÀ HẬU QUẢ HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI ITAEXPRESS HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ), PHÁT SINH TỪ: (i) DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM; (ii) KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CỦA DỊCH VỤ; (iii) CHI PHÍ MUA CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ CÁC HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iv) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI CÁC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THÔNG TIN MÀ BẠN TRUYỀN TẢI; (v) XÁC NHẬN HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ; (vi) MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BỊ BÁC BỎ HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (vii) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU HOẶC CÁC SẢN PHẨM. KHÔNG QUY ĐỊNH NÀO TRONG Điều khoản Thỏa thuận SẼ HẠN CHẾ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC SƠ SUẤT CỦA HỌ.

21. LỌAI TRỪ VÀ GIỚI HẠN

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 19 VÀ 20 LÀ SỰ PHÂN BỔ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, SAU KHI ĐÃ XEM XÉT TỚI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ CỦA VIỆC XEM XÉT MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ BẢO HIỂM LIÊN QUAN TỚI CÁC RỦI RO NÓI TRÊN. THÊM NỮA, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

22. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Nếu quý khách có ý định thiết lập hoặc tham gia bất cứ dịch vụ, nhận hoặc yêu cầu bất kỳ tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác từ Dịch Vụ liên quan tới các công ty, các bản báo giá cổ phiếu, các chương trình đầu tư hoặc chứng khoán, xin vui lòng đọc lại Mục 19 và 20 lần nữa. Hơn nữa, đối với lọai thông tin cụ thể này, cụm từ “nhà đầu tư hãy cẩn thận” là thích hợp. Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin, và không có Nội Dung nào trong Dịch Vụ nhằm mục đích giao dịch mua bán hoặc đầu tư cũng không đưa ra bất cứ một lời khuyên cụ thể nào cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối về tất cả các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của quý khách. Itaexpress và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất kỳ thông tin nào được truyền qua Dịch Vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các quyết định về giao dịch hoặc đầu tư được đưa ra dựa trên thông tin đó.

23. LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong Điều khoản Thỏa thuận này thì không có lợi ích nào khác dành cho bên thứ ba. Quý khách xác nhận rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty mẹ con, chi nhánh và các công ty liên quan, tất cả các tổ chức liên kết của Itaexpress, và các đại diện và các nhân viên của Itaexpress (trong trường hợp thích hợp được coi là những người thụ hưởng) là bên thứ ba của các Mục 6, 11, 19, 20 và 21. Quý khách cũng xác nhận rằng các tổ chức cùng sử dụng nhãn hiệu và các đối tác khác của chúng tôi (được coi là những người thụ hưởng) là bên thứ ba trong Mục 11. Quý khách đồng ý rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và các công ty liên quan, tất cả các tổ chức liên kết của Itaexpress, các đại diện và các nhân viên của Itaexpress, và các công ty sử dụng cùng nhãn hiệu và các đối tác khác đều có thể thi hành riêng biệt và tùy ý các điều khoản quy định trong các Mục 6, 11, 19, 20 và 21 như được áp dụng.

24. THÔNG BÁO

Itaexpress có thể cung cấp cho quý khách các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Điều khoản Thỏa thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thông thường và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho quý khách trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho quý khách về các vấn đề có trong thông báo đó.

25. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU

Các thương hiệu Itaexpress, biểu tượng của Itaexpress... và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Itaexpress là các thương hiệu của Itaexpress và các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi, tùy theo từng trường hợp (sau đây được gọi là "Các Nhãn Hiệu của Itaexpress"). Nếu không có sự cho phép trước của tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi hoặc chúng tôi, tùy từng trường hợp, quý khách đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các Nhãn Hiệu của Itaexpress.

26. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHỞI KIỆN VI PHẠM VỀ BẢN QUYỀN HOẶC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Itaexpress tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác, và chúng tôi đề nghị những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng phải có sự tôn trọng như vậy. Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem Quy định về Quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi (tại đây được đưa vào Điều khoản Thỏa thuận để tham chiếu).

Nếu quý khách tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của quý khách (ví dụ bản quyền hoặc các quyền thương hiệu) đã bị vi phạm, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nói trên, trong đó có hướng dẫn về cách thức thông báo cho chúng tôi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. Itaexpress có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, xóa và/hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng có thể là người tái phạm các vi phạm.

27. THÔNG TIN CHUNG

Thỏa thuận tổng thể. Điều khoản Thỏa thuận được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa quý khách và Itaexpress, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của quý khách, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa quý khách và Itaexpress liên quan đến Dịch Vụ. Để tránh sự nghi ngờ, trừ phạm vi được quy định trong Mục 23, quý khách và chúng tôi là các bên duy nhất liên quan tới Điều khoản Thỏa thuận. Quý khách cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể áp dụng khi quý khách sử dụng hoặc mua các dịch vụ Itaexpress, dịch vụ liên kết, nội dung bên thứ ba hoặc phần mềm bên thứ ba khác.

Lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp: Điều khoản Thỏa thuận và mối quan hệ giữa quý khách và Itaexpress sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam. Quý khách và Itaexpress đồng ý chấp nhận thẩm quyền pháp lý xét xử không tuyệt đối của các tòa án của Việt Nam.

Từ bỏ và Tính Riêng Rẽ. Việc Itaexpress không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản Thỏa thuận sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Thỏa thuận được tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu nhưng các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có giá trị và giải thích quy định đó tới phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có giá trị và có thể được thi hành, thì các điều khoản khác của Điều khoản Thỏa thuận vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Giới hạn. Cho dù một điều luật hoặc luật nào khác trái với Điều khoản Thỏa thuận, các trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Điều khoản Thỏa thuận phải được đệ trình trong vòng một (01) năm sau khi trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn bị cấm.

Các đề mục trong Điều khoản Thỏa thuận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

28. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm Điều khoản Thỏa thuận cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.