itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 21/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 và văn bản số 22/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 03/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 và văn bản số 04/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 3 năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2023

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2023

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2022

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 4 năm 2022 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý III năm 2022 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA - CÔNG BỐ BÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

ITA - CBTT ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022

Vào ngày 05 tháng 8 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) có gửi văn bản số 147/TB-ITACO22 về việc thực hiện công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Các tin đã đưa ngày   Xem