itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT Công văn số 355/CV-ITACO 22 về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công ngiệp Tân Tạo có công văn số 355/CV-ITACO 22 gửi đến Quý vị Lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, Quý vị Bộ trưởng các Ban Ngành liên quan; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1683/SGDHCM-NY NGÀY 21/09/2022 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2022

Ngày 27/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 330/CV-ITACO-22 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1683/SGDHCM-NY ngày 21/09/2022 của về việc giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

ITA - CBTT BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN TRỌNG DŨNG LÀM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 158/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - CBTT ỦY QUYỀN BÀ PHAN THỊ HIỆP LÀM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty ITACO) có văn bản số 2009/GUQ-ITACO 22 về việc ủy quyền cho Bà Phan Thị Hiệp, chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty ITACO, làm người được ủy quyền công bố thông tin. Văn bản được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1476/SGDHCM-NY NGÀY 26/08/2022 VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU ITA VÀO DIỆN CẢNH BÁO

Ngày 19/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 316/CV-ITACO-22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022.

ITA - CBTT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2020,2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có các văn bản số 156/TB-ITACO 22 và 155/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020, 2021 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có bổ sung mục VII.2 giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

ITA - CBTT ĐÍNH CHÍNH BCTC HỢP NHẤT SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2022

Vào ngày 15/09/2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có gửi thông báo công bố thông tin số 154/TB-ITACO-22 đến các cơ quan: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - CBTT GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2022

ITA - CBTT GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2022

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công ngiệp Tân Tạo gửi Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp tới các Quý vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương Đảng, các Đại biểu Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội các Tỉnh, Thành.

Xem toàn văn nội dung đơn kêu cứu tại đây

Các tin đã đưa ngày   Xem