itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Công bố bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 117/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc công bố thông tin: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 04/05/2022.

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Vào ngày 09 tháng 04 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi văn bản số 112/TB-TCKT-ITACO 22 về việc công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa BCTC năm 2020 với BCTC năm 2021

Ngày 01 tháng 04 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công bố thông tin số 111/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 133/CV-TCKT-ITACO 22 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

ITA - Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2021

ITA - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Phan Thị Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Công ty kể từ ngày 12/01/2022

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo số: 0211/BC-TTUC 21 v/v kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ITA - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-ITACO 21 về vệc miễm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu tư và Công ngiệp Tân Tạo đối với Ông Trần Hoàng Ân, kể từ ngày 10/10/2021.

ITA - Công bố thông tin Công ty CP ĐH Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu CP ITA

ITA - Công bố thông tin Công ty CP ĐH Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu CP ITA

Công ty CP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA

CTCP Đại học Tân Tạo, thông báo số 2109/BC-TTUC-21

Các tin đã đưa ngày   Xem