itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 06/09/2022 kỳ quý 2 năm 2023

Vào ngày 07 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 140/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố công văn số 292/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 07/06/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 2/2023 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT ITACO đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với AASCS

Ngày 05/05/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 136/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã ký hợp đồng kiểm toán số 113/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 05/05/2023 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS)

CBTT Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/04/2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 133/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Mai

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 131/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 132/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT điều lệ và quy chế công ty đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 134/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động về quản trị công ty đã sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

ITA - CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 135/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đổng thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo thông qua ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 129/TB-ITACO gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT công văn số 244/CV-TCKT-ITACO23 ngày 24/04/2023 Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 và văn bản số 666/SGDHCM-NY ngày 14/04/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

CBTT Công văn số 221/CV-ITACO-23 ngày 06/04/2023 Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 221/CV-ITACO-23 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT - Báo cáo thường niên 2023

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 126/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Báo cáo thường niên 2023

Xem nội dung thông báo số 126/TB-ITACO 23 tại đây

Xem chi tiết Báo cáo thường niên 2023 tại đây.

Các tin đã đưa ngày   Xem