itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

Vào ngày 01/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 104/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ngày 30/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có báo cáo số 01/BC-HĐQT-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

ITA - CBTT Thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn với TEDC

Ngày 19/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 103/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Thanh lý Hợp đồng thuê đất dài hạn với TEDC

ITA - CBTT Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

Ngày 06/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 174/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh. Tháng 2/2023, Tòa án Liên bang bắt đầu xem xét vụ kiện.

ITA - CBTT CTY CP Đại Học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 29/12/2022 Công ty CP Đại Học Tân Tạo có báo cáo số 29/BC-TTUC 22 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA.

ITA - TB CTY CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 15/12/2022 Công ty CP Đại Học Tân Tạo có thông báo số 1512/TB-TTUC-22 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA.

ITA - CBTT Báo Cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 4/2022

Vào ngày 07/12/2022 Công ty Cồ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành thông báo số 167/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về công bố thông tin báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán ITA bị cảnh báo Quý 4/2022.

ITA-CBTT số 166/TB-ITACO 22 ngày 05/12/2022 về việc hủy bỏ công bố thông tin số 165/TB-ITACO 22 ngày 03/12/2022

Vào ngày 05/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin số 166/TB-ITACO 22 ngày 05/12/2022 về việc hủy bỏ công bố thông tin số 165/TB-ITACO 22 ngày 03/12/2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thay đổi Điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ-ITACO 22 ngày 03/12/2022.

ITA - CBTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày 03/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thay đổi Điều lệ công ty theo Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ-ITACO 22 ngày 03/12/2022

ITA - CBTT LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CỔ ĐÔNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty đại chúng mẫu tại phụ lục 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đồng thời để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian sắp đến, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kính trình Quý Cổ đông Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo để xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện.

Các tin đã đưa ngày   Xem