itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2013

ĐHCĐ 2013

Tập đoàn Tân Tạo: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Vào ngày 26/4/2013, tại địa điểm Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Vào ngày 26/04/2013 tại tại địa điểm Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An. Tập đoàn Tân Tạo đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như thông lệ. Đại hội đã thông qua nghị quyết như sau: