itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV

Chương trình Hỗ trợ Giáo viên vùng sâu vùng cao

Dưới đây là danh sách những giáo viên và trường học được xét tài trợ của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, thuộc Quỹ ITA-s - Tập đoàn Tân Tạo.

Danh sách giáo viên các tỉnh được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên các tỉnh được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Quảng Bình được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Quảng Bình được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Hòa Bình được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Hòa Bình được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Đak Nông được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Đak Nông được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Cà Mau được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên ttỉnh Cà Mau được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

Danh sách giáo viên tỉnh Cà Mau

Danh sách giáo viên tỉnh Cà Mau được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách giáo viên tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách giáo viên tỉnh Quảng Ngãi được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách giáo viên tỉnh Đồng Tháp

Danh sách giáo viên tỉnh Đồng Tháp được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách giáo viên tỉnh Lâm Đồng

Danh sách giáo viên tỉnh Lâm Đồng được nhận tài trợ đợt 1.