itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2014

ĐHCĐ 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết của HĐQT đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 11/03/2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 26/04/2014 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

Tập đoàn Tân Tạo: Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 26/04/2014 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Vào ngày 26/04/2014 tại tại địa điểm Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An. Tập đoàn Tân Tạo đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như thông lệ. Đại hội đã thông qua nghị quyết như sau:

Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Vào ngày 26/4/2014, tại địa điểm Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Biên bản của Đại hội được ghi lại như sau: