itaexpress / Quỹ ITA-s / Đăng ký trực tuyến / Quỹ Vì Tương Lai

Tạo hồ sơ

  • Nếu bạn chưa đăng ký làm ứng viên Quỹ Vì Tương Lai, hãy đăng ký.
  • Nếu bạn đã là ứng viên, nhưng chưa đăng nhập, phải đăng nhập mới có thể tạo hồ sơ đăng ký.

Người dùng

Đăng nhập

Hồ sơ ứng viên Quỹ Ita Vì Tương Lai

Trang này dành riêng cho các ứng viên Quỹ ITa Vì Tương Lai có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến. Các giám khảo xét duyệt hồ sơ cũng dùng trang này để xét duyệt. Ngoài ra, các giám sát viên cũng dùng trang này để theo dõi, giám sát hoạt động xét duyệt.

  • Ứng viên Quỹ Vì Tương Lai chỉ thấy hồ sơ của mình.
  • Giám khảo thấy và có thể cập nhật trên hồ sơ tất cả các ứng viên.
  • Giám sát có thể đọc tất cả các hồ sơ ứng viên.