itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2021

ĐHCĐ 2021

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 luôn được các chuyên gia kinh tế đánh giá là “điểm sáng” trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới bị khủng hoảng và trì trệ gây ra bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể là chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 luôn duy trì mức dương khi so sánh với các nước láng giềng như Malaysia, Thái Lan, hay Trung Quốc (theo báo cáo của Trading Economics 1 , FX Empires 2020). Đồng thời, chỉ số thuận lợi kinh doanh của Việt Nam có sự “tăng hạn” rõ rệt so với các đối thủ trong khu vực trong thời gian vừa qua (theo số liệu của the Work bank 2020). Kết quả của sự ổn định trên là sự thành công trong công tác phòng – chống dịch bệnh vô cùng quyết liệt với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” của toàn quốc trong suốt thời gian vừa qua.

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2021

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 23/04/2021 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 23/04/2021. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của ITACO:

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 23/04/2021, từ Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 296 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 608.203.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.