itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức

Thông tin cổ tức

ITA: 04/04 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 23/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 322/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) như sau:

Tập đoàn Tân Tạo: Niêm yết bổ sung 127.827.773 CP trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2009

Ngày 11/8/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Thành phố HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo) lưu ký bổ sung 127.827.773 cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2009, số giấy chứng nhận 117/2010/ GCNCP – CNVSD.

Tan Tao Group: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009

11

Tan Tao Group thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009.

Tan Tao Group: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2009

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Thông báo ngày niêm yết và giao dịch chính thức cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 14 – 07 – 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 72/QĐ-SGDHCM ngày 14-07-2009) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số lượng 67.936.281 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu.

ITACO: Đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh

Ngày 13/07/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN TP. Hồ Chí Minh chứng nhận Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo đã đăng ký bổ sung chứng khoán với số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung là: 67.936.281 cổ phiếu.

ITA GROUP: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và phát hành cổ phiếu thưởng.

ITACO Thông báo trả cổ tức năm 2008

Công ty Kiểm toán E&Y đang hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2008 cho ITACO và cuối tháng 3 năm 2009, ITACO sẽ nộp báo cáo kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được cấp phép phát hành chia cổ tức năm 2008.

ITA GROUP thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV

Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

ITA: Trả cố tức đợt 2 năm 2007 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã ck: ITA) thông báo, ngày 3/10/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008.

Các tin đã đưa ngày   Xem