itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2018

ĐHCĐ 2018

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt tác động tích cực đến sản xuất và đầu tư trong nước.

ITA - Annual shareholders' Meeting 2018

In 2017, the socio-economic situation of Vietnam showed positive changes in the context of the recovery of the world economy, with major economies such as the United States, China, Japan and the European Union achieving positive growth. Investment and global trade activites have significantly improved and have crated a good impact on domestic production and investment.

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 29/06/2018 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An.

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018