itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2023

ĐHCĐ 2023

ITA - CBTT đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi văn bản số 123/TB-ITACO 23 về việc công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và liên tục được cập nhật đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 28/04/2023 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 28/04/2023. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết bằng một trong 2 hình thức trực tiếp tại hội trường hoặc trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

ITA - CBTT - Báo cáo thường niên 2023

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 126/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Báo cáo thường niên 2023

Xem nội dung thông báo số 126/TB-ITACO 23 tại đây

Xem chi tiết Báo cáo thường niên 2023 tại đây.

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ đến 12 giờ 50 phút ngày 28/04/2023, tại Hội trường Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 302 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 614.721.122 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.50% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.