itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất / Giải pháp thu hút đầu tư tại KCN

Giải pháp thu hút đầu tư tại KCN

Giải pháp thu hút đầu tư tại KCN đã được lãnh đạo Ban quản lý KCX - KCN thành phố cũng như Tập đoàn Tân Tạo luôn quan tâm và đặt ra