itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất / Môi trường sản xuất

Môi trường sản xuất

Điều kiện nhà xưởng cũng như môi trường sản xuất trong KCN không ngừng được cải thiện và đạt đúng tiêu chuẩn