itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất / Sự quan tâm của các nhà đầu tư

Sự quan tâm của các nhà đầu tư

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Tân Tạo