itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Công bố cuộc thi viết “Cảm ơn Người - Cảm ơn Đời” / ai