itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Mai

ITA - CBTT Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Mai

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 131/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2023.