itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT CÔNG VĂN SỐ 162/CV-ITACO-24 NGÀY 01/04/2024 VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ SỞ GDCK TP.HCM CBTT VĂN BẢN SỐ 07/TB-ITACO 24 NGÀY 16/02/2024 THEO QUY ĐỊNH

ITA - CBTT CÔNG VĂN SỐ 162/CV-ITACO-24 NGÀY 01/04/2024 VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ SỞ GDCK TP.HCM CBTT VĂN BẢN SỐ 07/TB-ITACO 24 NGÀY 16/02/2024 THEO QUY ĐỊNH

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 15/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 162/CV-ITACO-24 ngày 01/04/2024 về việc đề nghị Sở GDCK TP.HCM công bố thôngtin văn bản Số 07/TB-ITACO 24 ngày 16/02/2024 theo quy định.