itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2020,2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

ITA - CBTT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2020,2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có các văn bản số 156/TB-ITACO 22 và 155/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.