itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc đồng ý thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.