itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Nguồn: Itaco

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 87/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/04/2007)

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ITACO)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: (84.8) 7505 171 Fax: (84.8) 7508 237

4. Cổ phiếu chào bán:

§ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

§ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

§ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

§ Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triu) cổ phần

Trong đó:

- Chào bán 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo theo tỷ lệ thực hiện 6:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 06 cổ phần cũ sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới);

- Chào bán 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần cho các đối tác chiến lược bằng kênh phân phối riêng theo danh sách và số lượng cổ phần được mua do HĐQT ITACO quyết định;

- Chào bán 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn bằng hình thức chào giá cạnh tranh theo danh sách được HĐQT ITACO quyết định.

5. Khối lượng vốn dự kiến huy động: 950.000.000.000 (Chín trăm năm mươi tỷ) đồng

6. Mục đích huy động vốn: Góp vốn đầu tư vào dự án Tân Đức; Góp vốn vào Trường Cao Đẳng Đông Nam Á; Góp vốn vào khu đô thị Tân Tạo; Bổ sung vốn lưu động.

7. Giá chào bán:

§ Giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cp;

§ Giá chào bán cho Các Đối tác chiến lược và Nhà đầu tư lớn thấp nhất là: 85.000 đồng/cp.

8. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký mua:

a. Đối với cổ đông hiện hữu:

§ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 25/06/2007

§ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2007

§ Thời gian chuyển nhượng quyền: 05/07/2007 – 30/07/2007

§ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 05/07/2007 – 01/08/2007

§ Thủ tục và địa điểm thực hiện:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Thành viên lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Thực hiện đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở chính Công Ty CP Khu công nghiêp Tân Tạo (vic chuyn nhượng không thc hin được do chưa lưu ký).

§ Ngày giao dch d kiến:

b. Đối với đối tác chiến lược và Nhà đầu tư lớn của ITACO:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: 20/06/2007

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 21/06/2007 – 25/06/2007

c. Xử lý số cổ phần còn dư sau đợt chào bán

Số cổ phiếu còn dư do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT Công ty xem xét phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

9. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần

Số tài khoản: 101.10.00.0000463 mở tại Ngân hàng TMCP Nam Việt.Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2007

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Văn Mến